Tặng Huy Cận thơ Bùi Giáng

Tặng Huy Cận

Thượng thừa trời mọc cỏ hoa
Đất riêng đùa rỡn gió và trăng mây
Người đi xuống phố một ngày
Gặp người như một tuyệt tài giai nhân
Người từ xa lắc về gần
Nhìn tôi như thấy nửa gần nửa xa
Lỗi từ tim phổi mà ra
Lầm từ xương xảu xương da quay cuồng
Tuy nhiên chớp bể mưa nguồn
Vẫn dành riêng một mối buồn Lửa Thiêng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: