‘Lý thuyết giao kèo’ đoạt Nobel Kinh Tế 2016

‘Lý thuyết giao kèo’ đoạt Nobel Kinh Tế 2016

Giáo Sư Oliver Hart tại Ðại Học Harvard. (Hình: Scott Eisen/Getty Images)

STOCKHOLM, Thụy Ðiển (AP) – Hai giáo sư đang dạy tại đại học Mỹ hôm Thứ Hai đã được loan báo thắng giải Nobel Kinh Tế 2016 vì các công trình nghiên cứu liên quan đến cách tốt nhất để lập giao kèo. Ðây là vấn đề liên quan đến mọi lãnh vực kinh tế như làm thế nào để thưởng cho các tổng giám đốc công ty hay tư hữu hóa các dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viện và nhà tù.

Giáo Sư Oliver Hart, sinh ra ở Anh và đang dạy tại đại học Harvard University, cùng Giáo Sư Bengt Holmstrom, gốc Phần Lan và đang dạy tại Massachusetts Institute of Technology (MIT) Findland, sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 8 triệu kronor (khoảng $930,000) vì đóng góp của họ vào lý thuyết giao kèo.

‘].join(“”)),c=a.a,c.creativeParameters.ad_container_id=b,c.creativeParameters.generate_ad_slot=”true”,null==c.displayConfigParameters&&(c.displayConfigParameters={}),c.displayConfigParameters.ad_container_id=b);c=a.a;b=c.renderingLibraryData;e=b.version;if(w(a,”HTML5″)&&!(“latest”==e||0<noscript><a target="_blank" href="https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssPuWb8ZyupRA_73YN0J4m4Uw9LCOPtdcQEj4Edcn7N8Bl-eW7NvtYbv3nbSAU-dExCK_Z-8tsnu2RcUg8RWx6Eup200IPGkIVucXj8zhZEWkY6y0HIQ18efQuY7rLeLXx3X-fHHtAd7D-Ni7GzxVDrpyYdVHwOGJQbb8lvD6qiqk03SDXJ1Eyl-ubmyvTz4C58-KfBp53ss8k9chSPIJDlG7_bmaNs0vkFkgiF8SBdfQ-7QhGksJTASVR1_Wr3fxez8aXV-4mB4RwnDHLJf4eRdNjIFQPtvhcMuXSqscwkdQTwZPlvRNJoIX0QbNdmSeMmWbADraIayj5aYuE-0ETYL1e6Dr-Yl9cNhCXLp2GAhpkr0ufpjgAdoXZKRB33TrEdwjm_xxe_kCzytVK-pSC6lB6D4O-oJwaMaLetgifMZ1NPgIGFwB9Kgs6d_edltzC-aplspe1rhQG9XyHvGoxvCbfjCxMUJmcB9fqBAx0ZEe6zUERxeV4fhJnDypQD0_IfNvwD8oASNgynk3mupnKbCZyIAmpZHtxYqOiL3SezyPmQYnuc_nfA0qm8dEFvhwLQf9gjpnmq3xrQkaEoZILnhMehws09ky85fc7jGc1nJqv1xM7rP6N2mvJRkOLOC_aYTysjubfy5pUZyYUAJcvzBnnomv0lKEv2mDNZlCNwafS31iUB8DWilw1wNi4hOpOKkOOc3UdRuGf4IgAE27OV3Nbt-RYcemDEMJhPdqNGq-4XkjNRxLvGVocgTNlNcZl6WjLrHtIm69qm&amp;sig=Cg0ArKJSzAeuVxqxvfFjEAE&amp;urlfix=1&amp;rm_eid=3572743&amp;adurl=http://"><img src="https://s0.2mdn.net/4979125/1-praluent_155_phase_3_static_300x250.jpg&quot; width="300" height="250" border="0" /></a><img width="0px" height="0px" style="visibility:hidden" border="0" src="https://secure.insightexpressai.com/adServer/adServerESI.aspx?script=false&amp;bannerID=1099892&amp;siteID=N6625.134426.GOOGLEDISPLAYNETWOR&amp;creativeID=74349782&amp;placementID=139478368&amp;rnd=3095138602&amp;redir=https://secure.insightexpressai.com/adserver/1pixel.gif&quot; /></noscript></body></html>(function(){var e=this,k=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},l=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2b?1:0};var t;a:{var u=e.navigator;if(u){var v=u.userAgent;if(v){t=v;break a}}t=””};var x=function(a,b){var c=w;Object.prototype.hasOwnProperty.call(c,a)||(c[a]=b(a))};var y=-1!=t.indexOf(“Opera”),z=-1!=t.indexOf(“Trident”)||-1!=t.indexOf(“MSIE”),A=-1!=t.indexOf(“Edge”),B=-1!=t.indexOf(“Gecko”)&&!(-1!=t.toLowerCase().indexOf(“webkit”)&&-1==t.indexOf(“Edge”))&&!(-1!=t.indexOf(“Trident”)||-1!=t.indexOf(“MSIE”))&&-1==t.indexOf(“Edge”),aa=-1!=t.toLowerCase().indexOf(“webkit”)&&-1==t.indexOf(“Edge”),C=function(){var a=e.document;return a?a.documentMode:void 0},D;a:{var E=””,F=function(){var a=t;if(B)return/rv\:([^\);]+)(\)|;)/.exec(a);if(A)return/Edge\/([\d\.]+)/.exec(a);if(z)return/\b(?:MSIE|rv)[: ]([^\);]+)(\)|;)/.exec(a);if(aa)return/WebKit\/(\S+)/.exec(a);if(y)return/(?:Version)[ \/]?(\S+)/.exec(a)}();F&&(E=F?F[1]:””);if(z){var G=C();if(null!=G&&G>parseFloat(E)){D=String(G);break a}}D=E}var H=D,w={},I=function(a){x(a,function(){for(var b=0,c=p(String(H)).split(“.”),d=p(String(a)).split(“.”),r=Math.max(c.length,d.length),h=0;0==b&&hthis.D&&(this.i=-1,T(this,1,a),null!==this.g&&(this.g.registerFinalizeCallback(m(this.g.fireOnObject,this.g,”attempt_survey_trigger”,[“wfocus”,this.C,this.B,this.l,this.w,this.s,a])),5E3https://cm.g.doubleclick.net/push?client=ca-pub-8879445765142686(function(){var l=this,aa=function(){},ba=function(a){var b=typeof a;if(“object”==b)if(a){if(a instanceof Array)return”array”;if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if(“[object Window]”==c)return”object”;if(“[object Array]”==c||”number”==typeof a.length&&”undefined”!=typeof a.splice&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“splice”))return”array”;if(“[object Function]”==c||”undefined”!=typeof a.call&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“call”))return”function”}else return”null”;else if(“function”==b&&”undefined”==typeof a.call)return”object”;return b},m=function(a){return”string”==typeof a},ca=function(a,b){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var b=c.slice();b.push.apply(b,arguments);return a.apply(this,b)}},p=Date.now||function(){return+new Date},q=function(a,b){var c=a.split(“.”),d=l;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript(“var “+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b};var da=function(a,b,c,d,e){if(e)c=a+(“&”+b+”=”+c);else{var f=”&”+b+”=”,g=a.indexOf(f);0>g?c=a+f+c:(g+=f.length,f=a.indexOf(“&”,g),c=0b?1:0};var ia=function(a,b,c){if(“array”==ba(b))for(var d=0;de?c[1]=”?”:e==d.length-1&&(c[1]=void 0)}return c.join(“”)};var la=function(a){la[” “](a);return a};la[” “]=aa;var na=function(a,b){var c=ma;return Object.prototype.hasOwnProperty.call(c,a)?c[a]:c[a]=b(a)};var oa=function(a,b){for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b.call(void 0,a[c],c,a)},ta=function(){var a=pa;if(!a)return””;var b=/.*[&#?]google_debug(=[^&]*)?(&.*)?$/;try{var c=b.exec(decodeURIComponent(a));if(c)return c[1]&&1e)return””;a.c.sort(function(a,b){return a-b});d=null;c=””;for(var f=0;f=n.length){e-=n.length;b+=n;c=a.g;break}else a.l&&(c=e,n[c-1]==a.g&&–c,b+=n.substr(0,c),c=a.g,e=0);d=null==d?g:d}}f=””;a.h&&null!=d&&(f=c+a.h+”=”+(a.R||d));return b+f+””},za=function(a){if(!a.h)return a.o;var b=1,c;for(c in a.f)b=c.length>b?c.length:b;return a.o-a.h.length-b-a.g.length-1},Aa=function(a,b,c,d,e){var f=[];oa(a,function(a,h){var g=Ca(a,b,c,d,e);g&&f.push(h+”=”+g)});return f.join(b)},Ca=function(a,b,c,d,e){if(null==a)return””;b=b||”&”;c=c||”,$”;”string”==typeof c&&(c=c.split(“”));if(a instanceof Array){if(d=d||0,de?encodeURIComponent(Aa(a,b,c,d,e+1)):”…”;return encodeURIComponent(String(a))};var Da=function(a,b,c,d,e){if((d?a.P:Math.random())c?Math.max(0,a.length+c):c;if(m(a))return m(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;cb?null:m(a)?a.charAt(b):a[b]]||””}var b=y;if(Sa())return Ta(b);var b=Ra(b),c={};La(b,function(a){c[a[0]]=a[1]});var d=ca(Oa,c);return z(“Opera”)?a([“Version”,”Opera”]):z(“Edge”)?a([“Edge”]):A()?a([“Chrome”,”CriOS”]):(b=b[2])&&b[1]||””},Ta=function(a){var b=/rv: *([\d\.]*)/.exec(a);if(b&&b[1])return b[1];var b=””,c=/MSIE +([\d\.]+)/.exec(a);if(c&&c[1])if(a=/Trident\/(\d.\d)/.exec(a),”7.0″==c[1])if(a&&a[1])switch(a[1]){case “4.0”:b=”8.0″;break;case “5.0”:b=”9.0″;break;case “6.0”:b=”10.0″;break;case “7.0”:b=”11.0″}else b=”7.0″;else b=c[1];return b};var Va=function(){return z(“iPhone”)&&!z(“iPod”)&&!z(“iPad”)};var Wa=z(“Opera”),B=Sa(),Xa=z(“Edge”),C=z(“Gecko”)&&!(-1!=y.toLowerCase().indexOf(“webkit”)&&!z(“Edge”))&&!(z(“Trident”)||z(“MSIE”))&&!z(“Edge”),Ya=-1!=y.toLowerCase().indexOf(“webkit”)&&!z(“Edge”),Za=function(){var a=l.document;return a?a.documentMode:void 0},$a;a:{var ab=””,bb=function(){var a=y;if(C)return/rv\:([^\);]+)(\)|;)/.exec(a);if(Xa)return/Edge\/([\d\.]+)/.exec(a);if(B)return/\b(?:MSIE|rv)[: ]([^\);]+)(\)|;)/.exec(a);if(Ya)return/WebKit\/(\S+)/.exec(a);if(Wa)return/(?:Version)[ \/]?(\S+)/.exec(a)}();bb&&(ab=bb?bb[1]:””);if(B){var cb=Za();if(null!=cb&&cb>parseFloat(ab)){$a=String(cb);break a}}$a=ab}var db=$a,ma={},D=function(a){return na(a,function(){return 0=b)){var d=0,e=function(){a();d++;dc;){try{if(d.google_osd_static_frame)return d}catch(f){}try{if(d.aswift_0&&(!a||d.aswift_0.google_osd_static_frame))return d.aswift_0}catch(f){}c++;d=b?0=e)){var f=Number(c[d].substr(0,e)),e=c[d].substr(e+1);switch(f){case 5:case 8:case 11:case 15:case 16:case 18:e=”true”==e;break;case 4:case 7:case 6:case 14:case 20:case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:e=Number(e);break;case 3:case 19:if(“function”==ba(decodeURIComponent))try{e=decodeURIComponent(e)}catch(h){throw Error(“Error: URI malformed: “+e);}break;case 17:e=Ma(decodeURIComponent(e).split(“,”),Number)}b[f]=e}}b=b[0]?b:null}else b=null;if(b&&(c=new M(b[4],b[12]),N&&N.match(c))){for(c=0;cX&&!T&&2==Y&&qc(t,”osd2″,”hs=”+X)},sc=function(){var a={};qb(N,a);a[0]=”goog_dom_content_loaded”;var b=sb(a);try{pb(function(){wb(b)},10,”osd_listener::ldcl_int”)}catch(c){}},tc=function(){var a={};qb(N,a);a[0]=”goog_creative_loaded”;var b=sb(a);pb(function(){wb(b)},10,”osd_listener::lcel_int”);dc=!0},uc=function(a){if(m(a)){a=a.split(“&”);for(var b=a.length-1;0osdlfm(-1,”,’BUwm1HLf9V88Cg7WcBKTSt8gNALz63czzAwAAEAE4AcgBCeACAOAEAaAGEQ’,”,2932431588,true,’ocy\x3d1\x26la\x3d0\x26′,3,’CAASFeRoh3Nx6-gN2Ht8Lg4H7OopefsoGQ’,’//pagead2.googlesyndication.com/activeview?avi\x3dBUwm1HLf9V88Cg7WcBKTSt8gNALz63czzAwAAEAE4AcgBCeACAOAEAaAGEQ\x26cid\x3dCAASFeRoh3Nx6-gN2Ht8Lg4H7OopefsoGQ’);<img src="//www.google.com/ads/measurement/l?ebcid=ALh7CaTgy4Biu7i3GeES84YufXL-mGf3t5Y-9Ad1uQrHXvbUgXspR45y0eVxmmpj1NTno5ZgTINTIvMP8PSHZg-s-F4T26C4TA" style="display:none;"></img>if (window.top && window.top.postMessage) {window.top.postMessage(‘{“googMsgType”:”adpnt”}’,’*’);}<style>div,ul,li{margin:0;padding:0;}.abgc{height:15px;position:absolute;right:0px;top:0px;text-rendering:geometricPrecision;width:15px;z-index:9020;}.abgb{height:15px;width:15px;}.abgc img{display:block;}.abgc svg{display:block;}.abgs{display:none;height:100%;}.abgl{text-decoration:none;}.abgi{fill-opacity:1.0;fill:#00aecd;stroke:none;}.abgbg{fill-opacity:1.0;fill:#cdcccc;stroke:none;}.abgtxt{fill:black;font-family:’Arial’;font-size:100px;overflow:visible;stroke:none;}</style>

var abgp={elp:document.getElementById(‘abgcp’),el:document.getElementById(‘abgc’),ael:document.getElementById(‘abgs’),iel:document.getElementById(‘abgb’),hw:15,sw:107,hh:15,sh:15,himg:’https://tpc.googlesyndication.com’+’/pagead/images/abg/icon.png&#8217;,simg:’https://tpc.googlesyndication.com/pagead/images/abg/vi.png&#8217;,alt:’Quảng cáo của Google’,t:’Quảng cáo của’,tw:49,t2:’Google’,t2w:34,tbo:0,att:’adsbygoogle’,ff:”,halign:’right’,fe:false,iba:false,lttp:false,umd:false,uic:false,uit:false,ict:document.getElementById(‘cbb’),icd:undefined,uaal:true,opi: false};https://tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20161006/r20110914/abg.js</body></html>{"uid":1,"hostPeerName":"http://www.nguoi-viet.com&quot;,"initialGeometry":"{\"windowCoords_t\":36,\"windowCoords_r\":1441,\"windowCoords_b\":881,\"windowCoords_l\":127,\"frameCoords_t\":1163,\"frameCoords_r\":549.5,\"frameCoords_b\":1413,\"frameCoords_l\":249.5,\"styleZIndex\":\"auto\",\"allowedExpansion_t\":0,\"allowedExpansion_r\":0,\"allowedExpansion_b\":0,\"allowedExpansion_l\":0,\"xInView\":0,\"yInView\":0}","permissions":"{\"expandByOverlay\":false,\"expandByPush\":false,\"readCookie\":false,\"writeCookie\":false}","metadata":"{\"shared\":{\"sf_ver\":\"1-0-4\",\"ck_on\":1,\"flash_ver\":\"0\"}}","reportCreativeGeometry":false,"isDifferentSourceWindow":false}” width=”300″ height=”250″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” data-is-safeframe=”true” data-mce-fragment=”1″>

Ðây là một lãnh vực nghiên cứu liên hệ tới các biện pháp khuyến khích cũng như rủi ro có thể có liên quan đến soạn thảo giao kèo giữa công ty và nhân viên, giữa ngân hàng và người đi vay hay các công ty bảo hiểm và khách hàng của họ.

Giáo Sư Bengt Holmstrom tại cuộc họp báo tại IMT sau khi nhận tin được chọn trao giải Nobel Kinh Tế cùng Giáo Sư Oliver Hart của Harvard. (Hình: Scott Eisen/Getty Images)
Giáo Sư Bengt Holmstrom tại cuộc họp báo tại IMT sau khi nhận tin được chọn trao giải Nobel Kinh Tế cùng Giáo Sư Oliver Hart của Harvard. (Hình: Scott Eisen/Getty Images)

Trong các cuộc nghiên cứu từ thập niên 70,80 và 90, hai giáo sư Hart và Holmstrom đã tạo ra các phương tiện để giúp cho thấy bằng cách nào mà các giao kèo có thể giúp người dân thường cũng như các công ty giải quyết các trường hợp trái ngược quyền lợi, cũng như là những rủi ro có thể xảy ra khi giao kèo được soạn một cách mù mờ, theo Hàn Lâm Viện Hoàng Gia Thụy Ðiển.

“Những điều giúp chúng ta soạn ra các giao kèo này rất quan trọng vì không muốn đưa lầm các biện pháp khuyến khích,” theo thành viên ủy ban tuyển chọn Tomas Sjostrom. “Chúng ta không muốn tặng thưởng cho hay những gì mà chính họ không thật sự góp phần. Chúng ta muốn tặng thưởng đúng người.”

Giáo Sư Hart, năm nay 68 tuổi, sinh ra ở London nhưng nay là công dân Mỹ, đã dạy tại Harvard từ năm 1993. Giáo Sư Holmstrom, 67 tuổi, là công dân Phần Lan, từng trong hội đồng quản trị công ty Nokia. (V.Giang)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s