NẮNG THU – Hình Đặng Đức Cường

HỒNG QUỲNH – Hình Đặng Đức Cường

MẶT TRỜI hình Đặng Đức Cường

Cường

ĐAN CỜ VÀNG – Hình Đặng Đức Cường

NẮNG XUÂN – Hình Nghệ Thuật Của ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG

Nàng Xuân – Hình Đặng Đức Cường

XUÂN Hình Đặng Đức Cường

KHÓC – CƯỜI – Hình Đặng Đức Cường

Cánh Đồng Vắng – Hình Nghệ thuật Đặng Dức Cường

Chúa Ở Trên Cao – Hình Đặng Đức Cường