BARACK OBAMA NGƯỜI BẠN LỚN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

BARACK OBAMA NGƯỜI BẠN LỚN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Giá như ông Tổng bí thư của Việt Nam Có được tấm lòng với nhân dân                                 bằng một phần ông ấy? Hỡi những kẻ hại dân, hại nước! Hãy dỏng ai mà nghe Mở mắt mà nhìn Bài … Tiếp tục đọc

NGHĨ VỀ NHỮNG TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN BỊ GIẬT ĐỔ Ở NGA – Phạn Ngọc Thái

NGHĨ VỀ NHỮNG TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN                                BỊ GIẬT ĐỔ Ở NGA Ukraine, Kharkiv, Kiev… cùng các quốc gia vùng Baltic… Hàng trăm tượng đài Lê Nin                           bị nhân dân giật đổ không thương tiếc Chủ Nghĩa Mác-Lê chưa thành thân đã hết thời … Tiếp tục đọc