“Tự chuyển hoá”, “tự diễn biến”… cái gì dzậy?

“Tự chuyển hoá”, “tự diễn biến”… cái gì dzậy? Tô Hải (Danlambao) – Tháng 2/2013, phát biểu tại Phú Thọ, ráo sư Trọng nói nhiều đến góc độ thay đổi quan điểm chính trị của “tự suy thoái’ nhưng chưa hề dùng đến động từ “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến” mà dùng tính từ chung … Tiếp tục đọc