“Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” – Gerry Shih – Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch 

“Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” Gerry Shih – Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch 5/18/2018 – Almaty, Kazakhstan (AP) – Hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác, Omir Bekali và những tù nhân khác ở những trại học tập chính trị mới mở ra ở vùng viễn tây … Tiếp tục đọc